ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង
យើងមានអ្វីមួយសម្រាប់ផ្តល់ជូនដល់អ្នករាល់គ្នា

 

 
សេវាកម្មដែលបានផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនផេនដាមានដូចខាងក្រោម ៖
1. គណនីសន្សំជាប្រាក់ដុល្លារ
2. គណនីចរន្ដជាប្រាក់ដុល្លារ
3. គណនីសន្សំប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំនត់ជាប្រាក់ដុល្លារ
4.ឥណទានលើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លូន
5. ឥណទានប្រើប្រាស់ចំនាយផ្ទាល់ខ្លួន
6. ឥណទានលើរថយន្ដ
7. ឥណទានលើគេហដ្ឋាន

 
សេវាកម្មដែលបានផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនផេនដាមានដូចខាងក្រោម ៖
1. គណនីចរន្ដសម្រាប់សាជីវកម្មជាប្រាក់ដុល្លារ
2. គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់សម្រាប់សាជីវកម្មជាប្រាក់ដុល្លារ
3. ឥណទានសាជីវកម្មរយៈពេលខ្លី
4. ឥណទានសាជីវកម្មរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង

 
សេវាកម្មដែលបានផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនផេនដាមានដូចខាងក្រោម ៖
1. ការកំណត់ផលិតផល និងសេវាកម្មVIPតាមតំរូវការរបស់អតិថិជន
2. សេវាប្រឹក្សាពន្ធ
3.សេវាកម្មថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិ និងមរតក
4. សេវាកម្មប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់